PZ-K4-DEXRON-3 Target

PZ-K4-DEXRON-3 Target

‎ ‎‎‎שמן גיר אוטמטיק דקסטרון
היצרן: Target פז

שימושים אופייניים נוזל פז דקסרון III

מתאים לשימוש בכלי רכב בתיבות הילוכים אוטומטיות

עם או ללא פיקוד אלקטרוני ובמקרים רבים גם במערכות הגה .

חכו מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה ) מפרט תקן DEXRON IIIG G.M MERCON FORD C-4 ALLISON

תכונות אופייניות הזן כותרת הזן כותרת

7.5 (CSt): ,100°C – ב קינמטית צמיגות 20000 MAX (CP)

-40°C – ב נזילות 170 MIN ( °C ) ,

הבזקה נקודת גוון אדום 0.87 צפיפות

85.00

שתף מוצר