PZ-336331 Target שמן מנוע

PZ-336331 Target שמן מנוע

‎‎שמן מנוע 10W40 תקן 228.51
היצרן:  פז Target

שימושים אופייניים

מנוע רב דרגתי למנועי דיזל עם מסנן חלקיקים ברכב מאן Target Truck 10W-40 משמש כשמן ,איסוזו ואחרים  .  . היא הצמיגות המועדפת ע "יצרני הרכב ומתאימה לדרישות איכות הסביבה 10W/40  הצמיגות

מפרטים/אישורים )המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה

תקן   מפרט

ACEA  E6, E7  MAN M3477

MB 228.51   VOLVO VDS-3

RENAULT RXD MAN LOW ASH  3277M

פז  Target משווקת על יד חברת א.ש שניר בע"מ

160.00

שתף מוצר